Επανεξετάζονται οι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος – Θα τοποθετηθούν στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

Το αρμόδιο Υπουργείο ανακοίνωσε ότι οι άνεργοι και ικανοί προς εργασία δικαιούχοι ΕΕΕ, οι οποίοι καλούνται να συμμετάσχουν στο Σχέδιο για απόκτηση εργασιακής πείρας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, έχουν ήδη ειδοποιηθεί γραπτώς για την υποχρέωσή τους όπως παρουσιαστούν στην υπηρεσία/οργανισμό, όπου θα αποκτήσουν την εργασιακή εμπειρία και θα καταρτιστούν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Κυβέρνησης για επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υλοποιεί το Σχέδιο Τοποθέτησης Δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, βάσει των προνοιών του οποίου άνεργοι δικαιούχοι ΕΕΕ θα τοποθετηθούν για έξι μήνες σε υπηρεσίες/οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για την απόκτηση εργασιακής πείρας και κατάρτιση.

Κατά την επιλογή της υπηρεσίας/οργανισμού αναφορικά με έκαστο δικαιούχο ΕΕΕ, λήφθηκαν υπόψη οι δεξιότητες, οι γνώσεις και τυχόν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία του κάθε άνεργου, ώστε όπου ήταν δυνατό, να τοποθετούνται άνεργοι σε υπηρεσίες/οργανισμούς όπου θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις ή/και δεξιότητες τους.

Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά Σχέδιο αποτελεί μέρος δέσμης έξι αλληλοσυμπληρούμενων Σχεδίων που προκηρύχθηκαν και συνεχίζουν να εφαρμόζονται με στόχο την ενεργοποίηση και κοινωνική επανένταξη των δικαιούχων ΕΕΕ.

Τα Σχέδια αυτά, τα οποία υλοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποτελούν ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων που στοχεύουν στην επανένταξη των ικανών προς εργασία δικαιούχων ΕΕΕ στην αγορά εργασίας και γενικότερα τις κοινωνικές δομές, συνδυάζοντας επιδοτούμενη απασχόληση, κατάρτιση και τοποθέτηση σε οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για απόκτηση δεξιοτήτων, ώστε όλοι οι ικανοί προς εργασία δικαιούχοι ΕΕΕ να έχουν την ευκαιρία επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Επίσης, κρίνεται αναγκαίο να σημειωθεί ότι με βάση τη νομοθεσία που διέπει την παροχή ΕΕΕ, οποιοσδήποτε ικανός προς εργασία δικαιούχος κληθεί είτε σε εργασία είτε σε κατάρτιση και αναιτιολόγητα δεν ανταποκριθεί, παύει να είναι δικαιούχος του ΕΕΕ.

Από ΚΥΠΕ